Zakaria, Fakhmi, Universitas Dian Nuswantoro, Indonesia